Go-karts

SODI GX270 kart, 9 HP, 1 p.
RIMO GX270 kart, 9 HP, 4 p.
Tandem kart, 9 HP, 1 p.
KOHLER GX200 kart, 7 HP, 3 p.